ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2018

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Személyi hatály
2. Időbeli hatály
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
IV. ALAPELVEK
V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
2. Szerződés teljesítése
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítése.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
1. Tájékoztatáshoz való jog
2. Az érintett hozzáférési joga
3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

6. Az adathordozhatósághoz való jog
7. A tiltakozáshoz való jog
8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

10. Korlátozások
11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott
adatkezelés
1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés
2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés
2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés
2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

2.2.1. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fi-
ók használatával kapcsolatos adatkezelés

2.2.2. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon haszná-
lat ellenőrzése

2.2.3. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése
2.2.4. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés

 

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT
ADATKÖRÖK
1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés
1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás
3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés
4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
2. A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység
XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.
2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme
3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme
XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

MELLÉKLETEK
1. AZ ADATFELDOLGOZÓK NYILVÁNTARTÁSA
2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
3. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES ADATKEZELÉS ESETÉN
(MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNER ESETÉN)
4. ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS
5. WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
7.1. MUNKAHELYI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
6. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
7. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁS
8. ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS
9. ADATVÉDELMI KLAUZULA MUNKASZERZŐDÉS
10. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA
11. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉS

 

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső
szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által meghatározott
adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás
valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes
adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak
feldolgozása, illetőleg kezelése során.
A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – továbbiakban „Rendelet” – 5. cikkében
foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.
II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Személyi hatály
Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az
adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység
természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan
személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra
vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját,
valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági
társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.
2. Időbeli hatály
Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a
szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi
állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes
személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
16. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.

IV. ALAPELVEK
(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető.
(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas.
(3) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(4) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja
elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra
vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a
Vállalkozás által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében
érvényes.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett
magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi.
(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed.
(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési
célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja
meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül
azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A
hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
2. Szerződés teljesítése
(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az
érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése végett szükséges.
4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése.
(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik –
vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy
az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe
véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos
érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az
érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő
ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és
azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból
kerülhet sor.
(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével
szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az
érintettek nem számítanak további adatkezelésre.
VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
(1) A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó
hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére
szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek,
szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a
tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
(2) Az adatfeldolgozók felsorolását a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
1. Tájékoztatáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a
47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében
említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése,
valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok
elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. az érintett személyes adatok kategóriái;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett
vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes
adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló
módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:

a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való joga;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

 

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről
az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a. az érintett már rendelkezik az információkkal;
b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve
– az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

2. Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy sze-
mélyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben azalkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbí-
tására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a

46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezé-
sére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költsége-
ken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a ké-
relmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bo-
csátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jo-
gosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján

történő – kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó sze-
mélyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás
személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)
tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján
(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az
adatkezelés ellen;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájé-
koztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó szemé-
lyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3)
bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1)
bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek

bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a
személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
(érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6.
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7. A tiltakozáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján
alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
van szükség.

 

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9.
cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a)
vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e
rendeletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77.
cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró
közhatalmi szerve.
10. Korlátozások
(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető
jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a. nemzetbiztonság;
b. honvédelem;
c. közbiztonság;
d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,
illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető
veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései,
különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke,
beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet
és a szociális biztonságot;
f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi
feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási
tevékenység;
i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:

a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b. a személyes adatok kategóriáira,
c. a bevezetett korlátozások hatályára,
d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását
célzó garanciákra,
e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve
az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról,
kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő
által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben
az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.
(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:

 

a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1)
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul
meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-
e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek

valamelyikének teljesülését.
VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is
rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban
részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést
(visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése,
kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az
adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.
(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –

túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intéz-
kedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terhe-
li.

 

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a

Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, továb-
bi, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop,
mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított
állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware
(zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az
adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött
személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot
folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása
céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti
hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:
a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számát;
b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E
nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt
követelményeknek való megfelelést.

 

X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással,
valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.
1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés
(1) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása.
(2) Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.
(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai
képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás.
(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek.
(5) Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot ellátó
munkavállaló(k).
(6) Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott
jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait
haladéktalanul törölni kell.
(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során
meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában
hozott döntés eredményéről.
1.2. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés
(1) Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú
alkalmassági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra
vonatkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra
vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog
gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.
(2) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat
többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a
vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat
elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos
jogszabályhelyről is.
(3) Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.
(4) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony
létesítése.
(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a
vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja
meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek
biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a
munkáltató nem ismerheti meg.

 

(6) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a
munkaviszony megszűnését követő 3 év.
2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés
2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés
(1) A Vállalkozás a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói
személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése
alapján kezeli. A Vállalkozás az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a
munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.
(2) A Vállalkozás által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre:

i. név
ii. lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,
iii. elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,
iv. TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
v. munkabér összege,
vi. bankszámlaszám,
vii. letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai,
viii. gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma, és adószáma
(3) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a Vállalkozás munkavállalói.
(4) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a
Vállalkozás személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozói.
(5) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés),
munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.
(6) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellen-
őrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az embe-
ri méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az al-
kalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

2.2.1. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kap-
csolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, hogy a
munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a Vállalkozás képviseletében
levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

(2) A Vállalkozás munkavállalói számára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra történő

használata nem engedélyezett. A munkáltató vezetője jogosult hat havonta ellenőrizni a munkavál-
lalók céges e-mail fiókjának tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezést.

(3) A munkáltatónak az email fiók használatának ellenőrzése előtt közölnie kell a munkavállalók-
kal, hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre.

(4) A munkáltatónak a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert kell ki-
dolgoznia, amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az el-
lenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját.

(5) Az e-mail fiók használatának ellenőrzése esetén főszabályként biztosítani kell a munkavállaló
jelenlétét.

(6) Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához a munkáltatónak előzetesen részletes tá-
jékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell

térnie többek között arra, hogy: – milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az

e-mail fiók ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a mun-
kavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre), – a munkáltató ré-
széről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatos-
ság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a

munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése, majd sor kerülhet
az e-mail fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő ellenőrzésére.

(8) A munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellenőriz-
ni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. A magán-
jellegű e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, amennyiben a munkavállaló a felszólí-
tásnak nem tesz eleget, vagy távolléte okán a személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató

jogosult a személyes adatok haladéktalanul történő törlésére az ellenőrzés alkalmával, egyidejűleg

munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a céges e-mail haszná-
latára vonatkozó előírás megsértése miatt.

(9) A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben tájékoztatást küldeni a munkavállalók
részére a céges e-mail fiók magáncélú használatának tilalma tárgyában.

(10) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók munkáltató általi ellenőrzésének jog-
alapja a munkáltató jogos érdeke, célja a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,

illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.
2.2.2. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat ellenőrzése

(1) A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára „céges” laptopot, table-
tet, telefont biztosíthat a munkájuk elvégzéséhez.

(2) A munkáltató a fentiekben megjelölt eszközök személyes célú használatát a munkavállalóknak
megtiltja. A fenti rendelkezés értelmében tilos a fentiekben megnevezett eszközökön bárminemű

személyes adat, így fotók, munkavállalói személyes account-okhoz szükséges jelszavak, azonosí-
tók, elektronikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, tárolása, felhasználása, illetőleg ma-
gáncélú beszélgetések lefolytatására irányuló használat.

 

(3) A fentiekben megnevezett eszközök ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre, az adat-
kezelés jogalapjára és céljára a 2.2.2. pontban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.2.3. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése
(1) A munkáltató a munkavállaló részére nem engedélyezi a személyes célú internethasználatot a
munkavégzés ideje alatt, a munkavállaló kizárólag a munkaköri feladatainak teljesítése körében
jogosult a világháló használatára.
(2) Jelen rendelkezés betartását a munkáltató a 2.2.1. pontban rögzítettek szerint ellenőrzi, illetőleg
alkalmazza az ott írt munkajogi jogkövetkezményeket.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatával összefüggő adatkezelés jogalapjára céljára a
2.2.1. pontban foglaltak az irányadók.
2.2.4. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés
(1) A munkáltató a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb
együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és
elkötelezettség erősítése céljából csapatépítő tréningeket, egyéb rendezvényeket szervez, amelyeken
való részvételi lehetőséget nyújt a munkavállalók részére.
(2) Az (1) pontban megjelölt tevékenység során végzett adatkezelés jogalapja a munkavállaló
hozzájárulása.
(3) Az adatkezelés célja a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók
hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti
tisztelet és elkötelezettség erősítése.
(4) Az érintettek köre: mindazon munkavállalók, akik a tréningen, egyéb rendezvényen részt
vesznek.
(5) A személyes adatok köre: munkavállalók képmása, hangja.
(6) Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, vagy a munkáltató belső
rendszerében való közzétételt követő 6 hónap.
(7) Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek kategóriái): nincsen.
XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT
ADATKÖRÖK
1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
(1) A Vállalkozás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró
természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles az üzleti
kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy
körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha
kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével
kapcsolatban.
(2) A Vállalkozás az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél nevében vagy
megbízása alapján eljáró természetes személy
a) családi és utónevét;
b) születési családi és utónevét;
c) állampolgárságát;
d) születési helyét, idejét;
e) anyja születési nevét;
f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
g) az azonosító okmányának típusát és számát.
(3) Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes
személyek.
(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a Vállalkozás ügyfélátvilágításra kijelölt vezetője,
vagy munkavállalója. A Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig
jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.
1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés
(1) A Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok
felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó
könyvviteli feladatok ellátása.
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak
neve, címe, adószáma
(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként
ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A
Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben
megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.
1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
(1) A Vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a
tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy
társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített
kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben
meghatározott adatokról
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2)
bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes

 

személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a
természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.
(4) A címzettek köre: a Vállalkozás könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri
feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók.
(5) A Vállalkozás a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi
kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.
2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
(1) A Vállalkozás által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a
Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.
(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a
Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja
személyes adatait.
(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a
Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.
(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását,
illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.
3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver
felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot
meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását
adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása
érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas
információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.
3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás
(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása,
amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás”
szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó
tájékoztatást követően.
(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki
a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes
adatainak kezeléséhez.

 

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.
(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.
(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás
szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről,
eseményekről.
(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a
honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem
nyilvános tartalmaihoz.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén:
a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának
üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás
visszavonásáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére
történő törlésig.
(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai)
törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében
elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben
történik.
3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely
egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás
honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet
kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét
képező adatlap kitöltése útján.
(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.
(4) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos
reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton.
(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat,
marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.
(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett
általi visszavonásáig.
3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés
(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos
adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a 3.1., 3.2., 3.3. pont rendelkezései az
irányadók.
(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a
2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a
jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak)
számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi
kötelezettség teljesítése.
(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési
jelszava, bankszámlaszáma.
(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a
Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.
(6) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó
adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen
feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.
(7) Az adatkezelés helye a jelen szabályzat IV. 4. pontjában rendelkezéseknek megfelelően a
Vállalkozás székhelye.
(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes
adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok
kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses
kapcsolatot létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati,
könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz
igénybe a következő feladatok ellátása céljából:
– internetes honlap üzemeltetése, karbantartása,
– adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,
– megrendelt termékek vevők részére történő kiszállítása.

Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő
határozza meg.
(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre
vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint
köteles tárolni és megőrizni.
(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért
a Vállalkozás felel.
(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem
ad.
(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem
bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti
tevékenységben érdekelt.

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.
(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel
összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy
megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek
az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához,
illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási
szabályokat.
(3) A Vállalkozás által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre
irányulnak:
a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás
alkalmazása,

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adat-
kezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon ke-
zelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásá-

ból, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered-
nek.

(5) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoz-
tatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsem-
misülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné vá-
lás ellen.

(6) A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró
személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük
van.
(7) A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más
adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel – az elkülönített
adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók
ismerhetik meg.
(8) A Vállalkozás vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem
továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.
(9) A Vállalkozás azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt
személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az
adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási nyilatkozat
része a jelen szabályzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési klauzulának.)
(10) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési
megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme
(1) A Vállalkozás az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a
következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel,
(valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)
b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az
elemi károk elleni védelmet,
c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a
szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához
szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok
elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.
3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme
(1) A Vállalkozás a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
(2) A Vállalkozás vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Vállalkozás érdekében eljáró személyek az
általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat,
függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1) A Vállalkozás ügyvezetője köteles a Vállalkozás valamennyi munkavállalója részére ismertetni
jelen szabályzat rendelkezéseit.
(2) A Vállalkozás ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozás valamennyi
munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség
végrehajtása céljából a Vállalkozás ügyvezetője előírja a Vállalkozás munkavállalóival kötött
munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását
deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.
(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Vállalkozás ügyvezetőjének feladatkörébe
tartozik.